Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Conform OMFP 2531/2018 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 623 din 18.07.2018, entitățile care în exercițiul precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei au obligația să depună raportări contabile aferente semestrului I până pe 16.08.2018 (20.08.2018, conform ședintei de Guvern din 02.08.2018).   

Pentru încadrarea în plafonul de 220.000 lei se vor avea în vedere indicatorii financiari din exercițiul financiar precedent și anume balanța de verificare încheiată la finalul anului 2017.

De menționat este faptul că această prevedere se aplică și entiăților care au optat pentru exercițiul financiar diferit de cel calendaristic.

Astfel, în funcție de tipul de reglementare contabilă aplicat de entitate se vor întocmi următoarele raportari semestriale:

A. Entitățile care aplică directivele europene adoptate prin OMFP 1802/2014 întocmesc:
1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
2. Contul de profit și pierdere (cod 20);
3. Date informative (cod 30).

B. Entitățile care aplică standardele internaționale IFRS adoptate prin OMFP 2844/2016 întocmesc:
1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
2. Situația veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
3. Date informative (cod 30).

C. Entitățile care optează pentru exercitiu financiar diferit de cel calendaristic întocmesc:
Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10) cu informații corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2018 pana la 30 iunie 2018.

Nu întocmesc raportări contabile aferente semestrului I:

 • entitățile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018;
 • entitățile care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • entitățile înfiinţate în cursul anului 2018;
 • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Nerespectarea termenului de depunere se sancționează conform art. 42 din Legea contabilităţii 82/1991, astfel:

 • referitor la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
 • referitor la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Suplimentar, OMFP 2531/2018 aduce modificări și planurilor de conturi generale cuprinse în reglementările contabile conforme cu directivele europene și în reglementările contabile conforme cu IFRS, astfel:

 • Se redenumește contul 441 din „Impozit pe profit/venit” în „Impozit pe profit și alte impozite”;
 • Se introduc următoarele conturi contabile:
 • contul 4415 „Impozitul specific unor activități”;
 • contul 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activități”;
 • conturile 6231 „Cheltuieli de protocol” si 6232 „Cheltuieli de reclamă și publicitate”.

 

Pentru informații suplimentare consultanții noștrii vă stau la dispoziție.

Persoană de contact departament taxe:
Simona Stănculescu
Senior Tax Advisor
Mobil: +40 736 012 643
E-mail: simona.stanculescu@gsr-expertise.ro
Website: www.gsr-expertise.ro