Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Conform Ordinului 819/2019 publicat de ANAF în data de 22 martie 2019, procedura de înregistrare în Registrul entităților non-profit/unităților de cult pentru care se acordă deducerile fiscale (denumit în continuare “Registru”) se va desfășura astfel:

  • Înscrierea

Solicitarea de către entitatea non-profit/unitatea de cult prin depunerea formularului 163Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”.

În această cerere, reprezentatul entității non-profit/unității de cult declară pe propria răspundere că entitatea non-profit/unitatea desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită.

Împreună cu cererea se vor depune și certificatele de atestare fiscală (CAF) eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul ANAF și se va depune online.

  • Analiza ANAF și soluționarea cererii

Conform Ordinului compartimentul de specialitate va soluționa cererea în termen de 10 zile de la depunere.

Aceștia vor verifica dacă, la data depunerii cererii, entitatea non-profit/unitatea de cult:

 a) avea îndeplinite toate obligațiile declarative înscrise în vectorul fiscal,până la ultimul termen legal de depunere al declarațiilor anterior datei depunerii cererii;

 b) avea depuse toate situațiile financiare anuale, prevăzute de lege, cu termen legal de depunere anterior datei depunerii cererii;

c) până la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult era înscrisă în Registru sau dacă i se comunicase o decizie de declarare în inactivitate fiscală/de îndreptare eroare materială/de reactivare.

  • Emiterea deciziilor

Dacă în urma verificărilor ANAF entitatea non-profit/unitatea de cult îndeplinește cumulativ condițiile menționate mai jos, compartimentul de specialitate propune aprobarea cererii de înscriere în registru și întocmește, în 2 exemplare, formularul 164 „Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”.

Începând cu data comunitării acestui formular, entitate non-profit/unitatea de cult se va considera înscrisă în Registru.

În caz contrar, înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înscriere în Registru, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către entitate/unitate de cult a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

În această situație, termenul de soluţionare a cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei către entitate/unitate de cult şi data prezentării acesteia la organul fiscal. Astfel, organul fiscal va înştiinţa entitatea/unitatea de cult cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii, asupra obligativităţii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele şi informaţiile solicitate, precum şi asupra posibilităţii de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluţionării cererii.

În termen de 45 de zile de la data comunicării se poate contesta decizia de respingere a cererii, conform Codului de procedură fiscală.

Dacă o entitate non-profit/unitate de cult a fost înregistrată în Registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor. Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității non-profit/unității de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.

În acest sens se va emite formularul 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de însciere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”

4. Alte mențiuni

Până pe 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, în evidențele proprii, dacă entitățile/unitățile de cult înscrise în registru mai îndeplinesc condițiile pentru a fi evidențiate în Registru, respectiv:

  • desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
  • a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  • nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată;
  • a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  • nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

Entitatea non-profit/unitatea de cult căreia i-a fost respinsă cererea de înscriere în Registru sau care a fost radiată din Registru, poate solicita înscrierea oricând îndeplinește toate condițiile menționate anterior.

De menționat este faptul că formularele de înregistrare încă nu sunt publicate și astfel înregistrarea încă nu poate fi efectuată.