Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Conform Legii nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, ce a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 28 decembrie 2017, mecanismul de plată defalcată a TVA se va aplica obligatoriu pentru persoanele impozabile și instituții publice înregistrate în scopuri de TVA conform Art. 316 din Codul Fiscal, dacă se află în una din următoarele situații:

a) la 31 decembrie 2017 au obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, mai mari de:
– 15.000 de lei pentru contribuabilii mari,
– 10.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii,
– 5.000 de lei pentru restul contribuabililor.
Și dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018.

Înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, începând cu 1 martie 2018.

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 au obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, mai mari de:
– 15.000 de lei pentru contribuabilii mari,
– 10.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii,
– 5.000 de lei pentru restul contribuabililor.

În acest caz, înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență a obligațiilor fiscale restante reprezentând TVA.

Persoanele prevăzute la lit. a) și b) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017.
Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Dacă societățile ce se află în situația menționată nu depun notificarea la organul fiscal competent, înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se va face de către organul fiscal cu data de 1 a lunii următoare celei în care acesta constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

 Persoanele impozabile și instituții publice înregistrate în scopuri de TVA conform Art. 316 ce nu se află în situațiile menționate anterior, pot opta pentru plata defalcată a TVA, notificând organul fiscal în acest sens.

Acestea pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeași facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, și persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăților defalcate a TVA în anul 2017.

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) și (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni:
a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) – (6) sau art. 331 din Codul fiscal;
b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 3151 din Codul fiscal.

Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parțial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.
Prin excepție, în cazul în care contractul/clientul menționează că suma va fi alocată unei anumite părți din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.

Mecanismul de plată defalcată a TVA are implicații și asupra persoanelor ce nu îl aplică, deoarece persoanele impozabile, cu excepția instituțiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA.

Prin excepţie, persoanele fizice impozabile şi persoanele nestabilite în Romania din punct de vedere al TVA şi care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform Codul fiscal nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator.