Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

O nouă Ordonanță de Urgență ce modifică Codul Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, fiind aplicabilă începând din 30 Martie 2018.

Principalele modificări aduse de OUG 25/2018 în vigoare din data de 30 Martie 2018, sunt:

 • Impozit pe profit

Se prevede obligația depunerii unei declarații informative privind beneficiarii de sponsorizări/mercenat/burse private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Termenul de depunere al declarației este termenul de depunere al declarației anuale privind impozitul pe profit.

Modelul și conținutul declarației informative se va aproba prin Ordin al Președintelui ANAF.

 • Impozit microîntreprinderi

Se introduce opțiunea microîntreprinderilor cu venituri sub 1 milion de euro de a opta pentru plata impozitului pe profit, cu îndeplinirea a două condiții cumulative:

 • au un nivel al capitalului social de minim 45.000 lei;
 • au cel puțin 2 salariați.

Această opțiune se poate efectua o singură dată și este definitivă.

În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile Titlului II (Impozit pe profit), numărul de salariați variază în cursul anului (scăderea sub 2), condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor.

Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

 1. a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 2. b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care își exercită această opțiune se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

De asemenea, se introduce posibilitatea pentru microîntreprinderile ce efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, de a beneficia de un credit fiscal.

Astfel, acestea vor scădea sumele aferente sponsorizărilor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

În situația în care sumele nu sunt scăzute, acestea se vor putea reporta în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Și în acest caz se introduce obligația depunerii unei declarații informative privind beneficiarii de sponsorizări/mercenat/bursele private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, pentru contribuabilii care le acordă conform legii.

Modelul și conținutul declarației informative, se va aproba prin Ordin al Președintelui ANAF.

Termenele de depunere a declarației informative în cazul microîntreprinderilor sunt:

 1. a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
 2. b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 3. c) până la termenele prevăzute la Al. 3) si 4) pentru persoanele juridice în dizolvare cu/fără lichidare.
 • Impozit pe venit

Se majorează cota ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat de la 2% la 3,5% pentru entitățile nonprofit și unitățile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, altele decât cele menționate anterior, precum și pentru acordarea de burse private, se păstrează cota de 2% din impozitul datorat ce poate fi distribuită.

Tipurile de venituri pentru care se poate distribui o parte din impozitul pe venit datorat sunt:

 • veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă;
 • veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;
 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate;
 • venituri din salarii ale persoanelor fizice române ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din alte surse.

De asemenea, în cazul plătitorilor de venituri cu reținere la sursă se modifică termenul declarației privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (D205) din ultima zi a lunii februarie în 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul trecut.

Declarația nu se depune pentru plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor supuse contribuției și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației unice.

 • Taxa pe valoare adaugată

Se introduc prevederi exprese de clarificare a regimului TVA aplicabil și în prezent pentru operațiile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare.

Astfel, se introduce o prevedere potrivit căreia aceste operațiuni nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane, întrucât în această situație operațiunile nu sunt asimilate unor livrări de bunuri sau prestări de servicii.

Dreptul de deducere pentru achizițiile destinate realizării proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare se exercită în limitele și în condițiile generale, prevăzute la art. 297 – 300.

 

Pentru informații suplimentare consultanții noștrii vă stau la dispoziție.

Persoană de contact departament taxe:

Simona Stănculescu

Senior Tax Advisor

Mobil: +40 736 012 643